Nyheter

Nyheter


Senaste nyheter

NordKapital vann mål vid Hässleholms tingsrätt

Nordkapital vann för klients räkning, mål nr T 898-19

Målet rör tvist avseende fordran mellan ett partihandelsföretag och parts betalningsskyldighet för levererade produkter.

Partihandelsföretag har framställt och levererat profileringsprodukter till motparten. Denne har därefter underlåtit att fullgöra betalning. 

NordKapital konstaterar glädjande att Hässleholms tingsrätt i alla delar bifallit talan så som den framställts. 

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann mål vid Göteborgs tingsrätt

Nordkapital vann för klients räkning, mål nr T 2476-18

Målet rör fråga om styrelseledamots personliga medansvar enligt 25 kap 18 § ABL.

NordKapital har riktat talan mot en tidigare styrelseledamot i ett aktiebolag. Ledamoten har brustit i sitt agerande och ska bära ett med aktiebolaget personligt medansvar för bolaget skuld.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten meddelat dom helt i enligt med vad vi för Klients räkning yrkat i målet.

NordKapital levererar juridiskt biträde till Freja Partner AB. NordKapital har via Niklas Borg i målet biträtt Freja Partner och dess klient.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Arkiv

Nordkapital vann för klients räkning, mål nr T 898-19

Målet rör tvist avseende fordran mellan ett partihandelsföretag och parts betalningsskyldighet för levererade produkter.

Partihandelsföretag har framställt och levererat profileringsprodukter till motparten. Denne har därefter underlåtit att fullgöra betalning. 

NordKapital konstaterar glädjande att Hässleholms tingsrätt i alla delar bifallit talan så som den framställts. 

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Målet, FT 1016-19, rör fråga om styrelseledamots personliga medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.

Efter det att NordKapital vid Gävle tingsrätt anhängiggjort talan har svaranden i sin helhet fullgjort betalning av kapital jämte ränta och kostnader.

Önskar ni kopia av beslut i målet ber vi er att ni kontaktar oss.

NordKapital vann för klients räkning, mål nr T 1929-18.

Målet rör fråga om leverans av material och parts betalningsskyldighet för uthämtat material.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten meddelat dom helt i enlighet med vad vi för Klients räkning yrkat i målet.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann för klients räkning, mål FT 859-19

Målet rör fråga om styrelseledamots personliga medansvar enligt 25 kap 18 § ABL.

NordKapital har riktat talan mot en tidigare styrelseledamot i ett aktiebolag. Ledamoten har brustit i sitt agerande och ska bära ett med aktiebolaget personligt medansvar för bolaget skuld.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten meddelat dom helt i enligt med vad vi för Klients räkning yrkat i målet.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Nordkapital vann för klients räkning, mål nr T 820-18.

Målet rör tvist mellan ett fastighetsmäklarbolag och en fastighetsmäklare. Istället för anställningsavtal ingick parterna i augusti 2014 ett samarbetsavtal.

Talan grundar sig i samarbetsavtalet och ett till avtalet kopplat sekretessåtagande. Frågan som Göteborgs tingsrätt hade att ta ställning till var om: (i) mäklaren var bunden till sekretessavtalet, (ii) mäklaren brutit mot sekretessavtalet, (iii) om mäklaren ska betala vite.

Målet är principiellt viktig för fastighetsmäklarbranschen. Det blir allt vanligare att mäklare arbetar via eget bolag varför det varit viktigt att reda ut vilket ansvar mäklaren har till sin uppdragsgivare.

NordKapital konstaterar glädjande att Göteborgs tingsrätt i alla delar bifallit talan så som den framställts. Tingsrätten förpliktade även mäklaren att betala samtliga rättegångskostnader i målet.

NordKapital levererar juridiskt biträde till Freja Partner AB. NordKapital har via Niklas Borg i målet biträtt Freja Partner och dess klient.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann för klients räkning, mål T 4241-19

Målet rör fråga om styrelseledamots personliga medansvar enligt 25 kap 18 § ABL.

NordKapital har riktat talan mot en tidigare styrelseledamot i ett aktiebolag. Ledamoten har brustit i sitt agerande och ska bära ett med aktiebolaget personligt medansvar för bolaget skuld.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten meddelat dom helt i enligt med vad vi för Klients räkning yrkat i målet.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann för klients räkning, mål FT 398-19

Målet rör fråga om styrelseledamots personliga medansvar enligt 25 kap 18 § ABL.

NordKapital har riktat talan mot en tidigare styrelseledamot i ett aktiebolag. Ledamoten har brustit i sitt agerande och ska bära ett med aktiebolaget personligt medansvar för bolaget skuld.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten meddelat dom helt i enligt med vad vi för Klients räkning yrkat i målet.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Nordkapital vann för klients räkning, mål nr FT 1707-19

Målet rör tvist avseende fordran mellan ett väveri och en kund.

Väveriet har framställt och levererat produkter till kunden. Kunden har därefter underlåtit att fullgöra betalning. 

NordKapital konstaterar glädjande att Skaraborgs tingsrätt i alla delar bifallit talan så som den framställts. 

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Nordkapital vann för klients räkning, mål nr T 4668-19.

Målet rör fråga om betalning för utförd markentreprenad. 

NordKapital konstaterar glädjande att Göteborgs tingsrätt i alla delar bifallit talan så som den framställts. Tingsrätten förpliktade även motparten att betala samtliga rättegångskostnader i målet.

NordKapital levererar juridiskt biträde till Freja Partner AB. NordKapital har via Niklas Borg i målet biträtt Freja Partner och dess klient.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Nordkapital vann för klients räkning, mål nr T 2476-18

Målet rör fråga om styrelseledamots personliga medansvar enligt 25 kap 18 § ABL.

NordKapital har riktat talan mot en tidigare styrelseledamot i ett aktiebolag. Ledamoten har brustit i sitt agerande och ska bära ett med aktiebolaget personligt medansvar för bolaget skuld.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten meddelat dom helt i enligt med vad vi för Klients räkning yrkat i målet.

NordKapital levererar juridiskt biträde till Freja Partner AB. NordKapital har via Niklas Borg i målet biträtt Freja Partner och dess klient.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann för klients räkning, mål nr T2203-16, bifall för anförd talan. Målet rör en konsumententreprenad däri motparten, entreprenören, yrkade på betalning. I korthet har tingsrätten fastslagit att motparten är bunden till en lämnad prisuppgift, att denne utöver vad NordKapitals klient redan betalat, inte är berättigad till ytterligare betalning.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann för klients räkning mål nr T592-16 vid Alingsås Tingsrätt.

Målet rör skuldebrev till aktieöverlåtelseavtal s.k. säljarrevers och parts kvittningsrätt till denna. NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten ogillat kärandens talan med innebörd att tingsrätten meddelat dom helt i enlighet med NordKapital talan. Med stöd av villkoren i aktieöverlåtelseavtalet har vi kunnat styrka brister för vilka motparten skall svara för. Vikten av skriftliga avtal kan inte nog poängteras. 

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Vi kan glädjande tillkännage att Pincho Nation AB valt att teckna avtal med oss på NordKapital inom inkasso, juridik och avtalshantering.

Pincho Nation driver den framgångsrika restaurangkedjan Pinchos och har idag över 30 restauranger i Sverige.

Läs gärna mer om Pinchos på http://www.pinchos.se.

NordKapital expanderar och etablerar kontor i Göteborg. Från och med den 20 januari 2019 finns vi i Krokslätts Fabriker 32, Mölndal. Etableringen görs då vi har många befintliga klienter samt ser vi möjlighet till ytterligare expansion.

NordKapital har biträtt Frej Jonsson & Co. AB vid försäljning av verksamheten i Göteborg. Verksamheten överläts till Arredo som är koncermoder för Bygghemma Group AB.

Bygghemma Group är Europas ledande bygg- och heminredningsaktör på nätet med en omsättning om cirka 4 miljarder kronor. Bygghemma säljer produkter på nätet med stöd av 65 showrooms. Frej Jonsson är en ledande aktör i Göteborgsområdet specialiserad inom badrum och VVS.

Ansvarig jurist har varit Niklas Borg, +46 (0)705 905 887.

NordKapital vann, för klients räkning, mål nr T784-17 vid Skaraborgs Tingsrätt.

Målet behandlar huruvida motparten bar ett personligt betalningsansvar för ett upprättat skuldebrev. Svaranden menade att ett aktiebolag stod som ansvarig gäldenär i frågan. Tingsrätten har härvid ogillat motpartens käromål.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten valt att meddela dom i enlighet med de yrkanden som NordKapital i målet framställt.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Vi kan glädjande tillkännage att NordKapital tecknat avtal med Optixmarine AB.

Optixmarine arbetar med bränsleoptimering för skepp för att minska utsläpp och bränsleutgifter.

Läs gärna mer om bolaget på http://www.optixmarine.com.

NordKapital vann (för Klients räkning) mål nr T2131-15 vid Hovrätten för Västra Sverige.

NordKapitals klient förser grundläggare, tunnelbyggare och gruvföretag med maskiner och utrustning för borrning. Svaranden hade bestritt att utge betalning. Svaranden hävdade att det förelåg fel/brist i levererade produkter.

Utredningen och den tekniska bevisningen har i målet varit omfattande. Vi har i målet styrkt att vår klient agerat korrekt, att det inte finns några fel/brister i levererade produkter. Tingsrätten och nu hovrätten konstaterar att levererad utrustning/produkter motsvarar vad som utlovats.

Givet bifall till framställd talan konstaterar vi glädjande att vår klient erhåller full betalning samt ersättning för ränta och rättegångskostnader.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann, för Klients räkning, Mål nr T2482-14 vid Hovrätten för Västra Sverige.

Målet är uppmärksammat och för murarbranschen principiellt viktigt. NordKapitals klient, en murarfirma, utförde putslagning på en äldre byggnad i tegel. Målet har behandlat vad parterna: avtalat, om visst arbete varit avhjälpande av fel eller utförande av ytterligare beställt arbete, huruvida valet av material/putsbruket är fel samt prissättning för utförda arbeten. Konsumenttjänstlagen är tillämplig i målet.

Murarfirmans val av material/bruk till putslagningen har i målet varit särskilt granskat, såväl i tingsrätt som hovrätten. Genom att hovrätten fullt ut bifallit den av NordKapital anförda talan har en viktig praxis för branschen befästs.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann, för Klients räkning, vid Göteborgs Tingsrätt Mål nr T2184-14.

Målet behandlade rätt till ersättning för levererade produkter. NordKapitals klient bedriver verksamhet som återförsäljare av stag och stiftkronor. Motparten, ett större bolag inom Svensk grundförstärkning, hävdade fel och brist i levererade produkter, och bestred att utge betalning.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten fullt ut bifallit NordKapitals talan.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – mål T203-10 vid Helsingborgs Tingsrätt.

Målet rör frågan om en Advokat i förhållande till sin Klient bär en strikt redovisningsplikt för de pengamedel denne under sitt Uppdrag kommit att hantera.

Målet har rönt stor uppmärksamhet och NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten bifallit anförda yrkanden som nu slutligen fastställt att Advokaten skall avge en redovisning med belöpande underlag till beloppet 19 000 000 Kr.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann, för Klients räkning, vid Stockholms Tingsrätt Mål nr T14600-13.

Målet behandlade fordran för utförda arbeten. Svaranden bestred betalningsskyldighet hänvisande till att avtalet parterna emellan hade annat innehåll än vad vår huvudman hävdade.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten funnit det styrkt att betalning skall utgå. NordKapital vann bifall till anförd talan.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – mål T282-12 vid Uddevalla Tingsrätt.

Målet behandlar fråga huruvida motparten utfört såpass bristfälliga arbeten att rätten till betalning gått förlorad.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten funnit det bevisat att motpartens arbeten är såpass bristfälligt utförda att rätten till betalning gått förlorad. Tingsrätten har härvid ogillat motpartens Käromål.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – ärende 2012-01024 vid ARN.

Anmälaren har i efterhand, med stöd av konsumenttjänstlagen, yrkat på prisavdrag för de arbeten som NordKapitals Klient låtit utföra.

Vi konstaterar glädjande att ARN avslår anmälarens yrkande med motiveringen att; utredningen visar att parterna träffat en bindande överenskommelse, att; överenskommelsen omfattar uppgörelse av pris för vilken parterna nu inte äger rätt att frånträda.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – Mål nr T4057-10 vid Uddevalla Tingsrätt.

Målet rör frågan om rätten till skadestånd där skadeståndet grundar sig på avtalsbrott.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten valt att meddela dom i enlighet med de yrkanden som NordKapital i målet framställt.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.