Nyheter

Senaste nyheter

NordKapital etablerar kontor i Göteborg

NordKapital expanderar och etablerar kontor i Göteborg. Från och med den 5 februari 2018 finns vi i Krokslätts Fabriker 30, Mölndal. Etableringen görs då vi har många befintliga klienter samt ser vi möjlighet till ytterligare expansion.

NordKapital företräder Frej Jonsson & Co. AB

NordKapital har biträtt Frej Jonsson & Co. AB vid försäljning av verksamheten i Göteborg. Verksamheten överläts till Arredo som är koncermoder för Bygghemma Group AB.

Bygghemma Group är Europas ledande bygg- och heminredningsaktör på nätet med en omsättning om cirka 4 miljarder kronor. Bygghemma säljer produkter på nätet med stöd av 65 showrooms. Frej Jonsson är en ledande aktör i Göteborgsområdet specialiserad inom badrum och VVS.

Ansvarig jurist har varit Niklas Borg, +46 (0)705 905 887.

Arkiv

NordKapital vann för klients räkning, mål nr T2203-16, bifall för anförd talan. Målet rör en konsumententreprenad däri motparten, entreprenören, yrkade på betalning. I korthet har tingsrätten fastslagit att motparten är bunden till en lämnad prisuppgift, att denne utöver vad NordKapitals klient redan betalat, inte är berättigad till ytterligare betalning.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann för klients räkning mål nr T592-16 vid Alingsås Tingsrätt.

Målet rör skuldebrev till aktieöverlåtelseavtal s.k. säljarrevers och parts kvittningsrätt till denna. NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten ogillat kärandens talan med innebörd att tingsrätten meddelat dom helt i enlighet med NordKapital talan. Med stöd av villkoren i aktieöverlåtelseavtalet har vi kunnat styrka brister för vilka motparten skall svara för. Vikten av skriftliga avtal kan inte nog poängteras. 

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Vi kan glädjande tillkännage att Pincho Nation AB valt att teckna avtal med oss på NordKapital inom inkasso, juridik och avtalshantering.

Pincho Nation driver den framgångsrika restaurangkedjan Pinchos och har idag över 30 restauranger i Sverige.

Läs gärna mer om Pinchos på http://www.pinchos.se.

NordKapital expanderar och etablerar kontor i Göteborg. Från och med den 5 februari 2018 finns vi i Krokslätts Fabriker 30, Mölndal. Etableringen görs då vi har många befintliga klienter samt ser vi möjlighet till ytterligare expansion.

NordKapital har biträtt Frej Jonsson & Co. AB vid försäljning av verksamheten i Göteborg. Verksamheten överläts till Arredo som är koncermoder för Bygghemma Group AB.

Bygghemma Group är Europas ledande bygg- och heminredningsaktör på nätet med en omsättning om cirka 4 miljarder kronor. Bygghemma säljer produkter på nätet med stöd av 65 showrooms. Frej Jonsson är en ledande aktör i Göteborgsområdet specialiserad inom badrum och VVS.

Ansvarig jurist har varit Niklas Borg, +46 (0)705 905 887.

NordKapital vann, för klients räkning, mål nr T784-17 vid Skaraborgs Tingsrätt.

Målet behandlar huruvida motparten bar ett personligt betalningsansvar för ett upprättat skuldebrev. Svaranden menade att ett aktiebolag stod som ansvarig gäldenär i frågan. Tingsrätten har härvid ogillat motpartens käromål.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten valt att meddela dom i enlighet med de yrkanden som NordKapital i målet framställt.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

Vi kan glädjande tillkännage att NordKapital tecknat avtal med Optixmarine AB.

Optixmarine arbetar med bränsleoptimering för skepp för att minska utsläpp och bränsleutgifter.

Läs gärna mer om bolaget på http://www.optixmarine.com.

NordKapital vann (för Klients räkning) mål nr T2131-15 vid Hovrätten för Västra Sverige.

NordKapitals klient förser grundläggare, tunnelbyggare och gruvföretag med maskiner och utrustning för borrning. Svaranden hade bestritt att utge betalning. Svaranden hävdade att det förelåg fel/brist i levererade produkter.

Utredningen och den tekniska bevisningen har i målet varit omfattande. Vi har i målet styrkt att vår klient agerat korrekt, att det inte finns några fel/brister i levererade produkter. Tingsrätten och nu hovrätten konstaterar att levererad utrustning/produkter motsvarar vad som utlovats.

Givet bifall till framställd talan konstaterar vi glädjande att vår klient erhåller full betalning samt ersättning för ränta och rättegångskostnader.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann, för Klients räkning, Mål nr T2482-14 vid Hovrätten för Västra Sverige.

Målet är uppmärksammat och för murarbranschen principiellt viktigt. NordKapitals klient, en murarfirma, utförde putslagning på en äldre byggnad i tegel. Målet har behandlat vad parterna: avtalat, om visst arbete varit avhjälpande av fel eller utförande av ytterligare beställt arbete, huruvida valet av material/putsbruket är fel samt prissättning för utförda arbeten. Konsumenttjänstlagen är tillämplig i målet.

Murarfirmans val av material/bruk till putslagningen har i målet varit särskilt granskat, såväl i tingsrätt som hovrätten. Genom att hovrätten fullt ut bifallit den av NordKapital anförda talan har en viktig praxis för branschen befästs.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann, för Klients räkning, vid Göteborgs Tingsrätt Mål nr T2184-14.

Målet behandlade rätt till ersättning för levererade produkter. NordKapitals klient bedriver verksamhet som återförsäljare av stag och stiftkronor. Motparten, ett större bolag inom Svensk grundförstärkning, hävdade fel och brist i levererade produkter, och bestred att utge betalning.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten fullt ut bifallit NordKapitals talan.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – mål T203-10 vid Helsingborgs Tingsrätt.

Målet rör frågan om en Advokat i förhållande till sin Klient bär en strikt redovisningsplikt för de pengamedel denne under sitt Uppdrag kommit att hantera.

Målet har rönt stor uppmärksamhet och NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten bifallit anförda yrkanden som nu slutligen fastställt att Advokaten skall avge en redovisning med belöpande underlag till beloppet 19 000 000 Kr.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann, för Klients räkning, vid Stockholms Tingsrätt Mål nr T14600-13.

Målet behandlade fordran för utförda arbeten. Svaranden bestred betalningsskyldighet hänvisande till att avtalet parterna emellan hade annat innehåll än vad vår huvudman hävdade.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten funnit det styrkt att betalning skall utgå. NordKapital vann bifall till anförd talan.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – mål T282-12 vid Uddevalla Tingsrätt.

Målet behandlar fråga huruvida motparten utfört såpass bristfälliga arbeten att rätten till betalning gått förlorad.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten funnit det bevisat att motpartens arbeten är såpass bristfälligt utförda att rätten till betalning gått förlorad. Tingsrätten har härvid ogillat motpartens Käromål.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – ärende 2012-01024 vid ARN.

Anmälaren har i efterhand, med stöd av konsumenttjänstlagen, yrkat på prisavdrag för de arbeten som NordKapitals Klient låtit utföra.

Vi konstaterar glädjande att ARN avslår anmälarens yrkande med motiveringen att; utredningen visar att parterna träffat en bindande överenskommelse, att; överenskommelsen omfattar uppgörelse av pris för vilken parterna nu inte äger rätt att frånträda.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.

NordKapital vann – för Klients räkning – Mål nr T4057-10 vid Uddevalla Tingsrätt.

Målet rör frågan om rätten till skadestånd där skadeståndet grundar sig på avtalsbrott.

NordKapital konstaterar glädjande att tingsrätten valt att meddela dom i enlighet med de yrkanden som NordKapital i målet framställt.

Önskar ni kopia av domen ber vi att ni kontaktar oss.